Novice
Novice

Novice คืออะไร ?

เมื่อเริ่มเกม ทุกคนจะเป็นอาชีพเดียวกันหมดคือ Novice ซึ่งเป็นอาชีพเเรกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นๆ
เป็นอาชีพที่เรียบง่ายไม่มีอะไรพิเศษมากนัก แต่เครื่องป้องกันรวมถึงอาวุธของ Novice นั้นจะให้ใช้มีจนถึงเลเวล 80

เกี่ยวกับ Novice

เผ่าพันธุ์

Novice เป็นแค่ทางผ่านไปยังอาชีพต่างๆ ควรเลือกเผ่าที่เหมาะแก่อาชีพที่จะเล่น

ค่าพลังเริ่มต้นของแต่ละเผ่าพันธุ์ STR DEX INT VIT AGI MAG ความเหมาะสม
Emil 8 3 3 10 4 3 A
Titania 6 3 6 4 2 10 A
Dominion 10 5 1 1 5 8 A

Next Job

Job Bonus

JobLV STR DEX INT VIT AGI MAG JobLV STR DEX INT VIT AGI MAG
1 0 0 0 0 0 0 26 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 27 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 28 1 1 1 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 29 1 1 1 1 1 1
5 0 0 0 0 0 0 30 2 2 2 2 2 2
6 0 0 0 0 0 0 31 2 2 2 2 2 2
7 0 0 0 0 0 0 32 2 2 2 2 2 2
8 0 0 0 0 0 0 33 2 2 2 2 2 2
9 0 0 0 0 0 0 34 2 2 2 2 2 2
10 0 0 0 0 0 0 35 2 2 2 2 2 2
11 0 0 0 0 0 0 36 2 2 2 2 2 2
12 0 0 0 0 0 0 37 2 2 2 2 2 2
13 0 0 0 0 0 0 38 2 2 2 2 2 2
14 0 0 0 0 0 0 39 2 2 2 2 2 2
15 1 1 1 1 1 1 40 2 2 2 2 2 2
16 1 1 1 1 1 1 41 2 2 2 2 2 2
17 1 1 1 1 1 1 42 2 2 2 2 2 2
18 1 1 1 1 1 1 43 3 3 3 3 3 3
19 1 1 1 1 1 1 44 3 3 3 3 3 3
20 1 1 1 1 1 1 45 3 3 3 3 3 3
21 1 1 1 1 1 1 46 3 3 3 3 3 3
22 1 1 1 1 1 1 47 3 3 3 3 3 3
23 1 1 1 1 1 1 48 3 3 3 3 3 3
24 1 1 1 1 1 1 49 3 3 3 3 3 3
25 1 1 1 1 1 1 50 3 3 3 3 3 3

Status Bonus

ค่า status ที่สำคัญสำหรับอาชีพ Novice คือ
Str

 • Min Atk =9n (9,18,27,36,45,54,63,72,81…)
 • Max Atk =5n+1 (6,11,21,26,31,36…)

Dex

 • S.HIT =10n (10,20,30,40,50…)
 • C.SPD =9n (9,18,27,36…)

Int

 • L.HIT =10n (10,20,30,40,50…)

Vit

 • def =9n (9,18,27,36…)
 • Max HP =5n (5,10,15,20,25,30…)

Agi

 • S.AVOID =9n (9,18,27,36,45,54,63,72,81…)
 • A.SPD =9n (9,18,27,36,45,54,63,72,81…)

แนวทางการเล่น Novice

 • เริ่มเกมสามารถเก็บเลเวลรอบๆเมือง Acronia ได้อย่างสบายๆ
 • เก็บกล่องมาขายซึ่งขายจะได้ 200g
 • ที่เลเวล 1 สามารถซื้อ Club และ Wood Shield มาใช้ได้
 • เก็บขนนกจาก Cocko นำไปที่ร้านขายอัญมณีจะสามารถทำหมวกขนนกได้
 • เมื่อเลเวล 5 สามารถสวมใส่ Field jecket ได้ จะทำให้สู้กับ Cockoได้สบายๆ
 • นำ Club, Fabric และ Knot 10 อัน (ซื้อที่ดาวทาว10g) ไปที่ร้านทำอาวุธจะได้ Spike Club (mace Lv5)
 • เก็บเลเวล ที่ Fruit forest , Fareast Highway , Estor cape
 • เลเวล8ให้ไปรับ Marionette ที่อัพทาว จะทำให้เก็บเลเวลได้ง่ายขึ้น

External Link

Comments

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License